Precs i preguntes al Govern (febrer de 2013)

PRECS

 

1. Demanem al govern, que pugui facilitar als grups a l'oposició les memòries que han presentat els diferents serveis, àrees, regidories i equipaments municipals relatives al 2012.

L'alcalde Estanis Fors ens diu que ens farà arribar les de la Policia i Bombers que són les que coneix que hi ha. Li diem que aquestes ja les tenim perquè la regidora de Governació les ha fet públiques, i que demanem les memòries que habitualment han vingut fent la majoria dels serveis públics i regidories de la Casa Gran (Serveis Socials, Biblioteca, Cultura/CC Calisay, Museu, Teatre Principal, Medi Ambient, Promoció Local, Centre Obert Tallaferro...). Comentem que són un bon indicador del funcionament dels diferents equipaments i serveis, i l'alcalde ens manifesta que ha anat bé aclarir-ho perquè no tenia coneixement que es dugessin a terme totes aquestes avaluacions.

 

2. Tornem a demanar al govern que informi públicament al Ple de les sentències judicials, qüestions supramunicipals o resolucions que afecten a la nostra vila i que no ho faci de manera aleatòria. Avui hem trobat a faltar que es doni compte al ple de la Resolució emesa per l'OARCC referent a la revocació del Concurs de la Recollida Selectiva al terme municipal.

El regidor de Medi Ambient, Santi Fontbona ens informa que no s'ha inclòs a l'ordre del dia per una tema de "forma jurídica" perquè legalment encara no és una resolució ferma ja que l'Ajuntament encara pot recórrer la resolució. Li comentem que de fet, el govern ja ha fet públic que no ho farà, i que el nostre grup trobaria encertat que s'hagués fet per una qüestió d'actualitat. Ens diu, que s'informarà quan es porti al Ple el nou plec de clàusules que caldrà tornar a licitar per a la recollida selectiva a tot el terme municipal.

 

PREGUNTES

 

 

1. Hem pogut constatar queixes del veïnat de Pau Costa, acompanyades per l'entrada de instàncies demanant més control policial pel que fa als aparcaments irregulars, i la demanda d'habilitar una zona d'aparcaments per als usuaris del supermercat. Preguntem al govern si s'ha dut a terme a alguna acció al respecte.

La Regidora de Governació Belen Quintero informa que s'hi han dut a terme actuacions arran de les queixes veïnals. Que s'hi ha instal·lat un senyal d'advertiment fotogràfic com a avís o advertència, i que s'ha fixat regulació horària a l'aparcament del Escorxador d'un màxim de dues hores de durada.

 

2. Al Ple del mes de desembre, vam preguntar a aquest govern, per l'estat de les llambordes de la calçada de la riera davant de la plaça de l’Església, i pel fet que els cotxes quan hi passen fan força soroll i també les van deteriorant més. El regidor Fontbona ens va respondre que es preveia fer un manteniment de forma periòdica i que se n'hi faria un de provisional al mes de gener, previ a una solució definitiva. Com sigui, que l'estat de deteriorament i de sorolls ha anat en augment aquest mes de febrer, preguntem de nou al govern quin calendari s'ha previst d'actuació al esmentat indret.

El regidor d'Urbanisme Santi Fontbona ens explica que cal donar una solució definitiva a aquest tema, i que hi ha un problema important amb el planteig d'obra. Reconeix que el nivell de soroll és insostenible i que cal una actuació d'urgència. Que els Serveis Tècnics hauran de decidir si es vol mantenir la llosa tal com està caldrà trobar-hi un producte pel seu manteniment integral. I que en cas que no sigui possible, s'haurà de plantejar de treure les llambordes i posar-hi un paviment elàstic. Sigui com sigui, el dijous al matí observem que la Brigada hi treballa posant-hi sorra a les juntes per fer el manteniment de la part malmesa.

 

3. Tornem a preguntar a l’equip de govern sobre la situació del solar contigu a la plaça Montserrat. En un ple anterior vàrem preguntar sobre el risc que suposa el fet que actualment el seu accés és lliure per als nens que juguen des que va desaparèixer la porta que el mantenia aïllat. Posteriorment hem vist que s’ha posat una tanca provisional que no soluciona el problema del seu accés i a més a més augmenta la perillositat, ja que fàcilment els nens es poden enfilar i tombar-se fent-se mal. Som coneixedors de la resposta donada pel regidor d’Urbanisme en quant a que mentre no hi hagi un propietari definit del solar, la solució definitiva és difícil, però demanem que es busqui una solució alternativa a l’actual que únicament ha servit per augmentar el risc a la zona.

El mateix regidor d'Urbanisme Santi Fontbona diu que la tanca que s'hi ha instal·lat és només per prevenció, i que s'ha reclamat al propietari via Oficina Tributària pels IBIS que té impagats. Que la solució definitiva seria incorporar el terreny com a públic al volum de la plaça.  Insistim que és un tema de seguretat, però el regidor afirma que la solució ha d'arribar quan s'hagi solucionat el tema amb el propietari perquè l'Ajuntament no hi pot fer cap actuació perquè legalment no és permesa.

 

4. Al registre d'entrades del mes de gener, hem pogut veure la sol·licitud que fa l'Ajuntament d'arenys de Munt, demanant la cessió de les lloses sobrants del projecte d'urbanització de la Riera. Quina és la resposta que s'ha donat a l'escrit per part del nostre Consistori?

Respon el mateix alcalde Estanis Fors, que si que és cert, que ja ho van demanar la tardor passada, i que en aquests moments estan debaten en el si de l'equip de govern aquesta possible cessió. Que personalment és partidari de donar-los-hi. L'Ajuntament d'Arenys de Munt les vol, per fer un espai al davant de la plaça de l'Església. Li preguntem per si és pot fer "alegrement" aquesta cessió pensant que és un conjunt de peces catalogades amb valor patrimonial. Ens explica, que l'arxiver municipal Hug Palou, ha fet un informe fent constar que en el moment que s'han tret del indret de la riera, han perdut la seva catalogació. Amb tot, diu que no hi ha unanimitat entre els membres del govern al respecte i que ho estan debatent. Apuntem que si es fes la cessió, potser caldria un compromís ferm de l'Ajuntament veí en altres temes com el d'abocaments a la llera de la nostra riera.

 

5. Preguntem novament al govern en quina situació és troba l’espai cedit al Departament per a la construcció de l’Escola Sinera, situat al pla dels Frares,. Fa dies que s’ha reforçat el tancament, s’hi ha col·locat una doble tanca i no s’hi deixa aparcar cotxes. Hi ha algun problema afegit amb el mur que s’havia d’arreglar? Ha fet finalment oficial la renuncia d’aquest espai el Departament d’Ensenyament?

El regidor d’Urbanisme, Santi Fontbona, va explicar que des del Departament volen retornar aquest terreny a l’Ajuntament. Fontbona va assenyalar que al final podria ser que l’espai no l’aprofités ningú i, fins i tot en cas extrem, obrir una batalla judicial entre Ajuntament i Generalitat. El regidor va assenyalar que s’ha decidit posar una doble tanca i s’ha fet treure l’aparcament dels cotxes a la part de dalt del mur que hi ha en aquest indret perquè hi ha hagut algun petit moviment de terres, tot i que no hi ha perill. De fet, està previst fer una actuació de reforç en aquest mur que podria pujar a uns 30.000 euros. Des d'ICV, insistim que cal demanar al Departament perquè actuï en aquesta zona on s’havia dit que es podria fer un accés cap a l’escola Sinera, i destinar a usos vinculats a l'escola. Que no acceptem l'argument que dona el Departament d'Ensenyament que aquest espai té uns desnivells tant grans que no s'hi pot fer res. Fontbona, es va comprometre a defensar que el terreny pugui ser per a l'escola.

 

6. Preguntem a aquest govern, quins criteris es fan servir a l'hora d'estimar les al·legacions presentades per les persones que han estat multades per temes d'aparcament. No considerem normal que aquest passat mes de gener, tres regidors d'aquest ajuntament han presentat un total d'11 al·legacions a sancions de trànsit si tenim en compte que està en possessió d'una tarja d'aparcament gratuït a la platja. I encara trobem la situació més estranya si considerem que aquest fet, es ve produint de forma reiterativa cada mes.

Primer rebem la resposta per part de la regidora de Governació Belen Quintero, que ens informa que instrucció dels casos d'al·legacions per sancions de trànsit els coordina un tècnic de la casa i que ja no és un polític que en fa el seguiment dels expedients sancionadors. Desprès és el propi alcalde que ens acusa de fer demagògia i populisme amb aquesta pregunta, i que la única cosa que busquem és sortir als titulars de la premsa.  Li expliquem que no, que estem en el nostre dret de fer aquestes preguntes, perquè no trobem normal mes per un tema d'ètica que no pas legal, que cada mes trobem més d'una desena d'escrits de regidors fent al·legacions per sancions de trànsit, i que no ho trobem lògic ni necessari si tenim en compte que els regidors poden accedir amb una tarja d'aparcament gratuït a la platja de la Picòrdia. El regidor de Cultura, Joan Miquel Llodrà també replica que no sabem de què parlem, i que com a ciutadà està en el seu dret de fer al·legacions com qualsevol convilatà. Tornem a reiterar que  ho entenem com un tema d'ètica més que de legalitat, i que és del tot incomprensible a tots els efectes que un mateix regidor presenti 9 al·legacions en el termini i que aquesta situació sigui del tot reiterada en el temps. Que probablement ens ho hauríem de fer mirar.

 

7. Al registre de sortides del mes de gener d'aquest Ajuntament, hem pogut veure el titular de la notificació feta al Servei d'Ocupació de Catalunya de renúncia de la subvenció "Llei de Barris" exp. 2012. Perquè s'ha arribat a aquesta situació i quin és el camí que pensa seguir aquest govern pel que fa a l'aplicació del projecte, i les obres previstes al calendari?

El regidor de Promoció Local Àlex Acero, ens explica que tot i que el nom de l'expedient pugui portar a confusió no es tracta de la renúncia a la subvenció de la Llei de Barris a Sant Elm, sinó d'uns programes d'ocupació vinculats a la Llei de Barris i que l'Ajuntament ha hagut de desestimar atès que els volia destinar a la reedició de l'Escola Taller i que aquesta mena de subvencions no ho permetien.

 

8. Preguntem al govern si tenen coneixement de l'estat de les obres d'ADIF de condicionament de l'estació d'Arenys. Unes obres que s'estan allargant en el temps, i que molts usuaris de rodalies cada dia en pateixen les conseqüències. Ens agradaria conèixer també si la caseta búnquer de ciment que hi ha a tocar a la Nacional II, i que visualment podríem qualificar que "fa mal d'ulls", s'hi ha de quedar per sempre o és provisional d'obres.

El regidor d'Urbanisme Santi Fontbona, ens explica que justament fa pocs dies han tingut una visita d'obres convidats per Adif, i que el global de l'obra (ascensors, vies, passos) està força avançat. Que la Generalitat no ha autoritzat el tancament de l'estació a la vessant de platja, tal com havia demanat l'Ajuntament d'Arenys, i que aquest fet pot complicar la part final de l'obra.
Pel que fa a la qüestió de la caseta a tocar de la Nacional II, que al nostre parer és una barrera visual important, es compromet a preguntar si és provisional d'obra o ha de quedar al indret de forma permanent.

 

9. Preguntem al govern, desprès de la resolució emesa per l'Òrgan Administratiu de Recursos Contractuals de Catalunya (OARRC), que conclou que s'ha de repetir el concurs d'adjudicació de la recollida selectiva a tot el municipi, quin és el calendari que s'ha previst d'actuació.

El regidor de Medi Ambient, Sant Fontbona, ens explica que hi ha el compromís que abans d'acabar el mes de març estarà redactat el nou Plec de Clàusules per tornar a obrir el concurs d’adjudicació de la recollida selectiva. Que no s'atreveix a donar una data concreta per a la seva implantació.

 

10- Més enllà del concurs, i entenent que aquest tema pot anar per llarg, preguntem a aquest govern si pensa emprendre accions contundents contra la baixada de guàrdia sistemàtica i la quantitat de bosses mal reciclades que ha de recollir dia si i dia també la brigada per tapar les vergonyes.

Novament el regidor de Medi Ambient agafa el compromís de dur a terme campanyes de sensibilització per reforçar la recollida selectiva del porta a porta, i la que es fa en contenidors a la resta del municipi. Apunta també que gairebé tenen a punt el redactat d'una ordenança que vol pretendre conscienciar als convilatans de fer la selectiva correctament.  Explica que la brigada fa una repassada habitualment els dilluns de les bosses mal tretes, i insistim que sabem perquè ho hem constatat que la brigada omple gairebé a diari el camió gros amb les bosses dels incívics, tot i que no acceptin aquesta realitat del dia a dia arenyenc.

 

11. En el mateix sentit, preguntem al govern, si pensa fer el manteniment dels contenidors soterrats. A la Nacional II cantonada amb el carrer d'en Riera, per exemple, ja fa dies que hi ha un contenidor trencat. I no parlem del contenidor del davant de l'Escola Sinera, al carrer de Pau Costa, perquè ja hem sentit masses vegades l'argument esgrimit pel regidor que aquest "no toca".

El regidor de Medi Ambient, Santi Fontbona explica que l'Ajuntament està obligat a fer el manteniment d'aquells que siguin públics. Que està pendent el del contenidor soterrat de la Nacional II cantonada d'en Riera, que ja s'ha fet malbé diverses vegades, i si han dut a terme diverses reparacions, i que l'empresa de mobiliari urbà que els ha subministrats ho ha de reparar en breu termini. Pel que fa als de davant de l'Escola Sinera, insisteix que la seva reparació ha d'anar a càrrec del promotor. Que se li han fet diversos requeriments i que s'ha entrevistat personalment amb ell. Tornem a posar sobre la taula el tema de la seguretat davant l'escola pública, i apuntem que farem arribar la proposta que es retirin ara que s'ha de redactar un nou plec de clàusules per a la recollida selectiva, i que tornarem a proposar que en aquest indret es faci el porta a porta com al nucli antic.

 

12. Ara fa dues setmanes que es va arribar al consens de la ubicació de les estelades a les entrades d'Arenys, un acord d'altra banda aprovat per majoria d'aquest Ajuntament. El compromís adquirit per l'Alcalde a la reunió que vam mantenir amb l'Assemblea Nacional Catalana era el d'instal·lar la setmana passada els dos pals un a l'entrada d'Arenys per la part alta, i l'altra a l'entrada d'Arenys per la Riera on hi havia abans la figura de la Puntaire. Com sigui que només hem vist el pal instal·lat just a l'altra costat de riera, a la part baixa i de l'altra no en sabem res. Preguntem al govern com es que no s'ha seguit amb els acords que es va consensuar a l'esmentada reunió.

Aquesta pregunta l'hem fet en termes similars els grups d'ICV, ERC i la CUP. Ens dona resposta l'alcalde Estanis Fort de forma conjunta. Explica que no s'ha pogut instal·lar el pal de bandera al terraplè on es trobava l'estàtua de la Puntaire, perquè hi havia una base encimentada sòlida que no va permetre la seva instal·lació, i que per aquest motiu es va col·locar just a l'altra costat. Que no es podran fer servir els pals que hi ha a les platges, perquè s'hi ha previst la col·locació d'altres senyalitzacions i que estan a l'espera que arribi el pal per col·locar a l'entrada d'Arenys pel Nord. Que l'ACN n'està assabentada, i que quan hi hagi tota la instal·lació feta es procedirà a fer la pujada de les estelades.

1 comentari

Afegeix un comentari nou

Comentaris

@icvarenys

Hem afegit aquest dimecres al

Enviat per @icvarenys el Dc, 27/02/2013 - 10:24

Hem afegit aquest dimecres al matí, la nova imatge del contenidor soterrat que fèiem referència a la pregunta 11 (Nacional II, cantonada carrer d'en Riera), que ja està reparat. Ho celebrem!!!