Precs i preguntes al Govern (juliol de 2013)

PRECS:

 

1.- Degut a la creixent demanda de les persones propietàries dels gossos de poder disposar d’una zona a on poder passejar lliurement, i sobretot durant els mesos que està prohibida la seva entrada a les platges, demanem al govern que adeqüi un espai o terreny municipal per tal de que les mascotes puguin córrer lliurament , i faciliti la convivència entre els animals i les resta de persones en els espais públics, adequant i senyalitzant amb les normes que han de seguir i complir els propietaris dels animals que l’utilitzin.

Llegeix la resposta l'alcalde Estanis Fors en nom de la regidora de Sanitat i Salut Pública Soraya Real que es troba indisposada i no ha pogut assistir al Ple. Diu que des de la Regidoria conjuntament amb la Policia Local s'ha ampliat la senyalització a la platja pel que fa a la prohibició d'anar-hi amb animals de companyia durant la temporada.
Li repliquem que justament la pregunta és pensada per habilitar altres zones especials, com han fet d'altres municipis perquè els animals puguin córrer lliurament. Comentem que hi ha un grup impulsor que ha recollit signatures per demanar al Consistori que es pugui habilitar zones alternatives.
Fors diu que hi ha previst obrir dos espais nous pensats per a animals de companyia, a dos punts equidistants de la vila, però que en aquests moments no pot encara desvetllar a quin indret.

 

2.- Demanem al govern, i especialment a la Regidoria de Benestar Social i Família, que atengui les demandes d’associacions sense ànims de lucre i que treballen per la reinserció de persones amb risc d’exclusió social, que reservi i destini de la partida del pressupost corresponent l’import necessari per a cobrir les despeses d’alguna sortida de lleure d’infants que no poden accedir als diferents casal d’estiu.

Com en el cas anterior respon l'alcalde Estanis Fors amb la resposta que li ha preparat Soraya Real, explicant que s'ha donat suport a l'Associació des del primer dia i que se'ls ha ofert espai per a les classes, i que hi ha hagut trobades amb Serveis Socials.

Que d'altra banda, s'ha donat suport econòmic a 20 families que tenien problemes per accedir als casals d'estiu municipals.

Incidim en el l'activitat que s'està duent a terme al Xifré, promoguda per l'associació Apresa, de manera totalment voluntària, perquè s'hi pugui col·laborar amb una sortida de  lleure. Fors, diu que anirà bé que l'Associació ho demani de manera formal i que recullen el prec a veure si es pot fer possible.

 

3. Demanem al govern que s'arregli l’escocell de l'arbre central de la plaça de la Mina perquè ha quedat descavalcat i no està fent la seva funció. Igualment demanem al govern que plantegi la necessitat de fer un pla integral per a la plaça que es troba en molt mal estat, el paviment aixecat, la font absolutament deteriorada, com també la resta de mosaics, els parterres i els bancs.

Recull el prec el regidor de la Brigada i Serveis Municipals, Juanjo Almansa que diu, que estudiarà la possibilitat de fer-hi un pla integral d'actuació urgent.

 

PREGUNTES:

 

 

1. Arenys ha perdut el fons de finançament europeu FEDER a Catalunya, destinat segons ens havia explicat al Rial del Bareu, per presentar la sol·licitud fora del termini establert. La resolució del Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat publicada al DOGC és ben contundent al respecte: operació no subvencionable per presentar-se fóra de termini. Davant d'aquest fet tant greu, preguntem al govern com és que no es va presentar la sol·licitud en el període establert, abans de 19 de desembre de 2012, com és que s'ha tarda tant a reaccionar i no s'ha informat sobre el tema fins que ha arribat als mitjans de comunicació, i quins són les accions que pensa emprendre el govern al respecte.

El grup d'ERC també ha plantejat una pregunta en termes similars i ens dona resposta l'alcalde d'Arenys, Estanis Fors de manera conjunta.

Afirma que l'Ajuntament va presentar la documentació el darrer dia del termini, concretament a les 12.59 del 19 de desembre de 2012, i que ell en dona constància perquè era al costat de la funcionària que va entrar l'expedient de forma telemàtica a l'aplicatiu EACAT de la Generalitat, i que el servidor es trobava col·lapsat, però que van fer una trucada, i que se'ls va dir que havia entrat la sol·licitud. Amb tot, no hi ha cap comprovant que pugui verificar l'entrada oficial de la documentació, i que per sorpresa seva, la Generalitat els diu que el procés de documentació s'ha validat el dia 20 (un dia després que s'acabés el termini).

L'alcalde segueix explicant que van fer una certificació perquè tenen la documentació que ho acredita, i que està indignat amb el tractament que ha rebut l'Ajuntament amb aquest afer. Que s'ha entrevistat amb persones del Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat, i amb la pròpia Consellera Joana Ortega, i que no entren en raons. L'alcalde diu que des del Departament es mantenien inflexibles que la validació dels documents es produeix un dia després (20 de desembre de 2012) de tancat el període.

Fors ens demana que li fem confiança, i que li donem suport a través dels nostres grups parlamentaris al Parlament de Catalunya a demanar explicacions i que es rectifiqui aquest malentés. Explica que se sent indefens, i que ha viscut la part més fosca de la política perquè no es creuen el que diu, i que no es pot tractar un poble d'aquesta manera. Afegeix "a mi, se m'ha col·locat en una situació molt desagradable".

Des d'ICV matisem un seguit d'aspectes:
-Que no entenem que si la publicació dels projectes admesos i exclosos (com el cas d'Arenys) al DOGC (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya) es va fer el passat 2 de juliol, com es que es tarda tant a reaccionar per part del Govern.

-Que no entenem que perquè si hi havia incidències telemàtiques a l'aplicatiu EACAT, perquè no es recorre davant del dubte a d'altres mecanismes com el registre físic del document al lloc oficial, o bé el correu certificat administratiu el mateix dia.

-Que com és que no s'informa a ningú de la situació (es podia haver convocat una reunió extraordinària amb tots els grups, haver informat a la població del problema mitjançant els canals habituals) fins que el nostre grup se n'assebenta i ho treu a la llum pública. Li expliquem que aquestes situacions de crisi, s'han d'explicar perquè la "pilota" cada vegada es fa més grossa i la gent acaba creient que tothom som una colla d'ineptes.

-Que volem tenir a mans tota la documentació que acredita com diu l'alcalde que tot va entrar al seu temps, i que si és al cas, comptarà amb el nostre suport a l'hora de defensar-ne la seva admissió. Es compromet a lliurar-la el dia després del Ple.

-Que si tenim en compte que sovint la tendència de les administracions que tenen el mateix color polític (com és el cas de la Generalitat i l'Ajuntament) és la de atorgar el maxim de subvencions i a seleccionar els projectes que es presenten, no entenem com és que no s'ha aprofitat aquesta cojuntura per regularitzar la situació. Fors diu que ha mogut tots els fils possibles, i que fins al moment no ha servit de res.

-Seguim preguntant també si s'han presentat al·legacions i si es recorrerà a la via del Contenciós Administratiu en contra de la resolució, i és en aquest cas la Secretària de l'Ajuntament qui ens raona que l'únic que pot certificar que la validació es va fer en una o altra data és l'EACAT, i que en aquest cas, no hi ha cap prova que pugui donar aquesta evidència, i que per tant no es podrà iniciar el contenciós.

Val a dir, que en el moment de tancar aquest bloc, hem rebut ja per part del govern la documentació que es van comprometre a lliurar-nos, i que després d'analitzar-la no hem pogut certificar  que acrediti que la validació del document es va efectuar dins el termini establert (el dia 19). Al nostre entendre, queda clar que la validació final del document s'efectuat el dia 20 de desembre al migdia, la qual cosa ens segueix generant dubtes i incertesa que tot s'hagi fet com calia. I tot plegat ens fa concloure, que Arenys ha perdut el cofinançament dels Fons Europeus FEDER dotat amb 260.000 euros per al cobriment del Rial del Bareu, sense cap justificació possible.

 

2. Preguntem al govern com està funcionant l'oci nocturn a Arenys pel que fa a les activitats de terrasses i de guinguetes. Volem saber quines incidències s'han produït, si hi ha hagut denúncies al respecte i en quin nombre, i quin és el protocol que s'ha seguit en aquests casos.

Respon el regidor d'Urbanisme Santi Fontbona i ens explica que l'oci nocturn a Arenys està funcionant com tots els estius a la vila. Que hi ha queixes i denúncies en aquest aspecte que son ateses per la Policia Local (incompliment horaris tancament, no deixar el mínim de pas, sorolls que afecten al veïnat, falta de permisos per dur a terme certes activitats).
Que l'horari establert als locals arenyencs està per sota (1'45 laborables/2'45 cap de setmana) per l'horari autoritzat per la Generalitat de Catalunya (2 laborables/3 cap de setmana).
Fontbona segueix dient que no hi ha ni més ni menys incidències que en anys anteriors.
Que en aquests moments, la Regidoria de Medi Ambient està redactant una ordenança, però que està a l'espera d'obrir un nou procediment de concessions de les guinguetes, i vol coordinar-ho tot al mateix temps.
Que en general però, el propietaris dels establiments d'oci nocturn, són conscients que cal seguir la normativa, però que no es pot posar a tothom en el mateix sac perquè hi hagi algú que a vegades posi en risc l'activitat del sector per no cenyir-se al compliment de la normativa.

 

3. La setmana passada va acabar el termini per a la presentació de pliques del procediment contractual del servei de recollida selectiva de residus. Preguntem al govern, quin nombre i quines empreses s'hi han presentat a la convocatòria, i com es que es posposa la primera reunió de la mesa al mes de setembre, si perdem un mes i mig de temps valuós en el calendari del procés.

Santi Fontbona, regidor de Medi Ambient ens respon que s'hi han presentat un total de 7 empreses, i es compromet a facilitar-nos les dades per escrit.
Explica que n'hi ha que ja s'havien presentat a l'anterior convocatòria i que també n'hi ha de noves.
Pel que fa al tema de posposar la convocatòria de la mesa de contractació al mes de setembre, ens diu que ja sabem com funciona l'administració i que durant el mes d'agost hi ha molt gent que fa vacances i es feia difícil quadrar la presència de tothom. Repliquem que perdre un mes amb el retard que es porta en el tema de l'adjudicació de la recollida selectiva a tot el terme d'Arenys no ens ho podem permetre, i que tots sabem que als tribunals d'aquestes meses de contractació, es nomena un titular i un suplent en cadascun dels agents que hi intervenen, i que difícilment es pot pensar que tothom farà vacances si l'Ajuntament també ha de mantenir i garantir tots els serveis públics.

 

 

4. Referint-nos també a la presentació de pliques, hem pogut veure als documents del perfil del contracant que el passat 5 de juliol es va publicar un avís de rectificació d'error pel que fa al Cost anual de la Recollida Selectiva el concepte de funcionament i manteniment de vehicles i contenidors que altera també el preu final de la licitació del plec de clàusules. Vist com han funcionat les coses fins al moment, no pot interferir aquest error material en el resultat final del procés de selecció? com han sabut les empreses que s'hi han presentat 10 dies vista de la data final aquesta incidència?

Santi Fontbona, regidor de Medi Ambient, hi dona també resposta. Explica que tal i com diem, s'ha produït un error material, que no hauria de tenir repercussions en el procés perquè s'ha informat a tothom que hi ha pres part. Confia que aquesta incidència no pugui tenir conseqüències a l'hora que alguna empresa pugui presentar al·legacions a l'OARCC, l'organisme que regula la contractació pública, a la que tots els ajuntaments hi estem sotmesos.

 

5. El nostre grup municipal no pot entendre com és que sense el vistiplau d'aquest Ajuntament, Ports de la Generalitat hagi tirat pel dret en la implantació de la nova zona blava al Portinyol. S'han fet arribar queixes formals al respecte? Quin ha estat el posicionament de l'administració catalana?. Hi ha el planteig de fer marxa enrere en la seva implantació?.

Ens respon de manera conjunta a ICV i la CUP que també ha plantejat una qüestió al respecte, el regidor d'Hisenda i Portaveu del Govern Ramon Vinyes. Diu que el terreny és de Ports de la Generalitat i que l'Ajuntament "no hi té ni art ni part". Vinyes explica que van rebre una comunicació de la Generalitat explicant la mesura que anàven a prendre i que van fer una queixa per l'actuació.

Afegeix que Port de la Generalitat ho ha plantejat com una prova pilot fins a començaments del mes d'octubre. Tenen coneixement que la mesura no ha estat ben acollida ni pels treballadors de les Drassanes, ni pel Club de Pesca Mar Sport, ni pels usuaris dels establiments de restauració. Conclou que hi ha una reunió programada per aquesta mateixa setmana amb la Gerent de Port de la Generalitat on l'Ajuntament demanarà la signatura d'un conveni de gestió d'aquestes zones del Port.

Divendres passat, Ràdio Arenys informava dels resultats de la reunió conjunta entre Ajuntament i Gerència de Ports de la Generalitat. Aquesta n'és la crònica.

 

6. Seguim amb aquest tema preguntem al govern si algú de l'Ajuntament va autoritzar a Comsa Emte, concessionària del servei, a utilitzar la imatge corporativa de la institució arenyenca en les màquines i els tiquets de cobrament.

Ramon Vinyes, regidor d'Hisenda i portaveu del Govern, respon que ningú
de l'Ajuntament ha donat autorització a l'empresa Comsa Emte per a fer servir la imatge institucional. Li diem que ens consta que ja ha estat retirada.

 

7. Preguntem al govern si ja s'està redactant el projecte constructiu de la graderia i diferents espais del Camp Municipal de Futbol Bernat Coll, i quin és el cost d'aquest encàrrec. Té previst el govern alguna mesura mentre no s'arriba a una solució definitiva, per evitar problemes d'inseguretat, com per exemple tancar-les?

Responen a la pregunta primer el regidor d'Urbanisme, Santi Fontbona, explicant-nos que s'ha dut a terme un procediment negociat per a la redacció d'aquest projecte tècnic per un cost de 36.000 euros + IVA, i que s'hi han presentat un total de 8 grups d'arquitectes i gabinets tècnics. Prossegueix que l'arquitecte municipal ja ha fet un informe recomanant quina ha de ser la contractació però que encara no ho pot fer públic perquè no hi ha la conformitat de tothom.
A la segona part de pregunta, el regidor d'Esports Juanjo Almansa, va dir que es tancaria la part més malmesa, però que l'altra diuen els informes geotècnics que està bé. Afegeix que si s'ha aguantat tant de temps, d'aquesta manera, ara ja no vindrà d'aquí, i que esperarem a començar l'obra.

 

 

8. Aquests darrers caps de setmana, hi ha hagut problemes molt importants per accedir al port i platges, tant a la del Cavaió com a la de la Musclera. Quin és el protocol que s'ha establert en aquests casos per regular la situació i per a garantir l'accés de vehicles de seguretat i salvament en aquests casos?.

Respón la regidora de Governació Belen Quintero explicant que s'ha ampliat la vigilància als accesos amb la patrulla de platges, i que ens els casos de col·lapse, s'ha previst la restricció de vehicles a les platges per garantir la seguretat i l'accés de vehicles de salvament i d'emergències.
Amplia que hi haurà regulació cada cap de setmana mentre es produexii aquesta situació d'augment de vehicles i d'onada de calor.

 

9. Preguntem al govern si tots els vilatans ja han rebut hores d'ara als seus domicilis els adhesius per a residents per estacionar gratuïtament a les zones d'aparcament verdes de la vila destinades a residents. Ara que ja han passat els primers 15 dies de juliol, i que per tant la concessionària ja pot sancionar els vehicles que no hagin actualitzat l’adhesiu de resident, hi ha hagut incidències al respecte?

La regidora de Governació, Belen Quintero ens respon que li consta que la majoria de gent ja ha rebut a casa seva la tarja de resident. Diu que el dia 16 es va començar a denunciar als vehicles que portaven la tarja caducada, però que aleshores se'n van adonar que les enganxines antigues portaven la llegenda juliol 2012-juliol 2013, i que cal sobreentendre que el període que cobreix és el de tot el mes natural. Que per tant l'opció que s'ha pres és que es començarà a sancionar a partir de l'1 d'agost.

 

10. L'Ajuntament d'Arenys de Mar ha posat en marxa una campanya de reforç de la recollida selectiva als sectors que es fa el porta a porta. Llegim al web de l'Ajuntament que un grup d’informadors ambientals realitza visites a les llars dels sectors on més s’incrementa la població durant l’estiu, i també dels sectors on s’acostumen a detectar més incidències de bosses lliurades incorrectament. Vist que ja ha passat una setmana des de la seva entrada en funcionament quina és la valoració que se’n fa i si s'ha vist resultats al carrer.

El regidor de Medi Ambient, Santi Fontbona diu que no farà valoracions fins al final de la campanya.
Amb tot però, fa un seguit de consideracions que passen per comentar que campanyes d'aquesta mena serveixen per copsar l'opinió real de la gent, i que hi ha un col·lectiu molt important que sino se li pregunta no diu res, i que mitjançant aquesta campanya estan veient que hi ha molta gent que té problemes a l'hora de reciclar i que ho estan explicant.

Comentem que cal fer molta feina, i que les dades segueixen devallant respecte al mateix període dels dos anys anteriors, i preguntem com és que la informació a la pàgina web no està actualitzada en aquest moment. Ens diu que s'ha produït un problema amb les dades de la recollida de paper i cartró del darrer mes i que per aquest motiu encara no s'han publicat.

 

11. Arenys de Mar torna a aparèixer a l’estudi del Col·legi d’Enginyers de Telecomunicacions Tècnics i Pèrits de Catalunya com un dels municipis amb més problemes de cobertura de telefonia mòbil. De fet, segons l’informe, la nostra vila es troba en una situació “especialment greu” i que cada vegada va a pitjor, sobretot ara amb l’estiu. Pensa el govern emprendre alguna acció al respecte?

Respón el regidor de Promoció Econòmica i Comerç, Àlex Acero que cal ser conscients de l'orografia de la nostra vila, que afecta les retransmissions aèries.
D'altra banda, apunta que a l'anterior mandat es va desmuntar una part de l'antena del darrera del Calisay, perquè es va detectar que podia tenir afectacions en un seguit d'episodis que afectaven la salut de les persones.
Afegeix també que es va aprovar una ordenança que instava als operadors de telefonia a posar-se d'acord per millorar la cobertura de telefonia.
Insistim, que com a regidor de govern, cal que estigui a sobre del tema, i que emprengui noves accions per a millorar-ne el senyal.

 

 

L'autoria de les fotos 2, 7 i 8 és de radioarenys.cat. La resta són fetes pel grup municipal d'ICV i algunes aportacions de veïns i veïnes que amb les seves imatges ens han proposat algunes de les preguntes i precs que hem portat al Ple.

Afegeix un comentari nou