Precs i preguntes al Govern (octubre de 2013)

PRECS:

 

1. Demanem al govern que tingui cura i controli a qui té la responsabilitat de l’enllumenat públic per tal de que els horaris s’adaptin a aquesta època de l’any, en que els dies son més curts. Ara s’apaguen quan encara és negra nit o no s’encenen quan és fosc.

Respon l'alcalde d'Arenys Estanis Fors, dient que "anotem el prec".

 

2. Demanem al govern, que tal i com es va comprometre en el darrer ple, faci arribar a aquest grup municipal la documentació tramesa a la Generalitat entorn a les al·legacions que s'han presentat contra la resolució publicada al DOGC del 2 de juliol, pel que fa al finançament dels Fons Feder per al cobriment del Rial del Bareu dotada amb 260 mil euros per presentar-se fóra de termini. Demanem també la resposta per part de la Generalitat a la demanda feta per l'Ajuntament d'Arenys..

Respon també l'alcalde d'Arenys Estanis Fors, que es pensava que ens havien ja entregat aquest document, i que ell mateix se'n fa responsable i que el tindrem demà mateix. Hores d'ara quan tanquem aquest bloc, no hem rebut encara l'esmentada documentació.
Pel que fa a la resposta de la Generalitat sobre les al·legacions presentades per l'Ajuntament d'Arenys, Fors, ens diu que encara no s'ha rebut cap resposta.

 

3. Demanem al govern que defineixi el seu posicionament pel que fa al funcionament de l'aplicatiu Community de compartir documentació en xarxa, pel poc ús real que se li està donant i pel cost que suposa a les arques municipals.

El regidor de les TIC (Tecnologies de la Informació i la Comunicació), Àlex Acero ens respon que s'està revisant l'ús d'aquest aplicatiu concret per adequar-lo a les necessitats reals. Incideix que a banda de fer-lo servir per a compartir la documentació dels plens, també hi ha personal de l'Ajuntament que el fa servir.
També explica que es comença a implementar a altres serveis (abans el feia servir només la Policia Local), l'aplicatiu ABSIS i que també s'està veient el seu resultat.
Amb tot, constatem que des de fa un mes, no hi ha hagut cap activitat generada des d'aquest aplicatiu, i que hem rebut la documentació mitjançant el correu electrònic, o en un "cd" (POUM).
Insistim que s'aclareixi, i que consideri també les aplicacions de programari lliure per compartir coneixement i documentació que no tenen cost afegit, tal i com s'havia fet en un principi.
Nota: per cert, revisant el llistat de Regidories del web municipal, no hi surt l'esmentada regidoria TIC, tot i que al llistat de regidors si que té delegada la cartera.

 

4. Demanem al govern, per les dates que ens trobem, que agilitzi les reunions que habitualment s'han dut a terme amb els grups de l'oposició per presentar el projecte d'ordenances fiscals, taxes i preus públics, com també el de pressupostos per al 2014.

L'alcalde d'Arenys, Estanis Fors, diu que el regidor d'Hisenda Ramon Vinyes, fa uns dies va passar al regidors de govern la proposta d'ordenances, taxes i preus públics per tal que fessin les aportacions que considerin oportunes i que el govern tancarà el tema aquesta setmana i ens convocaran als grups de l'oposició per considerar les nostres propostes la setmana entrant.
Pel que fa al projecte de pressupost 2014, explica que encara l'estan confeccionant.

 

PREGUNTES:

 

 

1. Preguntem novament al Govern si han avaluat la posada en funcionament del camins escolars en funció dels horaris, els recorreguts i els hàbits que fan els alumnes en relació als camins escolars?

La regidora de Governació Belen Quintero, diu que volen fer una valoració conjunta entre la seva àrea (Policia Local) i la d'Educació, i que aprofitaran al proper Consell Escolar Municipal programat per al proper 23 d'octubre per a parlar-ne.

Insistim que seria molt senzill i pràctic fer una petita enquesta que es podria encartar per exemple a les agendes municipals per conèixer quins recorreguts i hàbits es tenen fins a arribar a l'escola, i que d'aquesta manera, es podrien evitar tancaments innecessaris, filant més prim en les necessitats reals dels camins escolars (posem com a exemple, el tancament a vegades deficient del carrer de la Perera, quan son molts els infants que van cap al Sinera pel Turó i Escaravar.

 

2. Preguntem al govern quina amb quina periodicitat es netegen els carrers d’Arenys , sobre tot d’alguns que queden allunyats de la Riera, lluny del nucli urbà, però que també son carrers de la nostra vila com els altres. Veïns del Pla dels Frares, o d'urbanitzacions com la de Portimar o el Mal Temps, ens ha fet arribar les seves queixes per la poca o nul·la freqüència de neteja que s'hi porta a terme.

El regidor de la Brigada i Serveis Municipals Juanjo Almansa, diu que aquesta deixadesa en alguns indrets d'Arenys se solucionarà amb la nova escombradora que ha adquirit l'Ajuntament d'Arenys de Mar, fet que permetrà tirar endavant un calendari setmanal amb els dos vehicles que faran la feina. D'aquesta manera, la Riera es farà cada dia, hi ha carrers que 2 o 3 dies a la setmana, mentre que les urbanitzacions es podran fer com a mínim cada 15 dies.
Comentem que esperem que l'adquisició d'aquesta nova màquina es tradueixi en una millora a la neteja dels nostres carrers i places, no només al nucli antic, com també a tots els veïnats i urbanitzacions.

 

3. Preguntem de nou al govern, i no ens cansarem de fer-ho si hi ha novetats en el projecte de carril-bici integral que ja fa mesos se'ns va informar que es faria des de la Diputació de Barcelona?, s'ha fet alguna gestió més en aquest sentit?

Dona resposta la regidora de Governació Belen Quintero, explicant que quan la Diputació va denegar a l'Ajuntament d'Arenys de Mar fer el projecte integral del carril bici, ja no l'han tingut com a prioritat i s'esperen a demanar-ho de nou de cara al 2014. Que tornaran a fer totes les sol·licituds per obtenir-lo.
Com en d'altres plens que hem preguntat al respecte, i com a d'altres respostes similars per part de la Regidora, si que tornem a insistir en la necessitat que es tiri endavant, i que hauria de ser prioritari tal com han deixat el tema: anul·lació del carril bici a la part alta per convertir-lo en zona d'aparcament, i deixadesa i inseguretat a la part central i baixa, que s'ha convertit en un estacionament permanent de vehicles en doble filera.

 

4. Hem pogut constatar que s'ha posat en marxa el servei de policia de proximitat, la qual cosa celebrem, però no hem notat cap millora pel que fa a posar ordre al tràfic i a la mobilitat. Veient que es continua estacionant erròniament sobre el carril-bici i també a les rotondes de la riera, sobretot la del davant del carrer de l'Olivar amb molta permissivitat. Quantes sancions s'han posat durant aquest any a aquests vehicles mal estacionats que impossibiliten la circulació pel carril-bici i també per les rotondes? I es pensa posar en marxa alguna mesura addicional per tal de resoldre aquest problema?

Respon també a aquesta qüestió la regidora de Governació Belen Quintero, explicant que no té res a veure una cosa amb l'altre, (fet que tenim clar).
Diu que el nombre de sancions que s'han posat fins al moment, ara no ens el pot facilitar, però que es compromet a fer-nos arribar el nombre exacte. Que fins a l'estiu se n'havien posat un total de 63. Explica també que la Policia Local, sovint es troba en la situació que s'acosta a un cotxe mal estacionat o a la rotonda, i que quan el conductor el veu, el vehicle se'n va.

 

5. Al Ple del mes de setembre, vam preguntar pel compromís adquirit amb la Brigada de donar continuïtat al retén del servei, una vegada acabat l' efectiu del 21 de juny fins al 21 de setembre. La resposta del regidor Almansa va ser que es trobaven en plena negociació que hauria de quedar tancada abans d'acabar al mes. Preguntem al govern si s'ha fet efectiva aquesta prolongació del servei fins a finals d'any i si es mantindrà la pròrroga l'any vinent

Dona resposta a la qüestió en primer lloc, el regidor de la Brigada i Serveis Municipals, Juanjo Almansa, tot i que després s'hi afegeixen també l'alcalde Estanis Fors i el regidor d'Hisenda Ramon Vinyes.
Almansa explica que la voluntat del govern era poder prorrogar el retén, però que per circumstàncies econòmiques no poden fer-se càrrec del pagament fins a 31 de desembre de 2013.
Amb tot, diu que per Nadal es pensa intensificar el servei d'hores extraordinàries per poder donar sortida a les festes.
Diu també que les negociacions amb els treballadors van ser sempre clares, que hi hauria la prolongació del retén sempre i quan el pressupost ho permetés.
Comentem literalment, que creiem que els "han portat a l'hort", i que han jugat amb el col·lectiu a les reunions que han mantingut i els acords pactats amb la mesa sectorial del a Brigada, i els representants municipals, entre els qual el propi Alcalde, el regidor de Serveis, el Gerent i el cap de la Brigada. I que no és just que al col·lectiu de la Policia se li hagi resolt el tema, i en canvi al de la Brigada, se'ls hagi enganyat d'aquesta manera.
Mostrem el document de l'acta dels esmentats acords, i lamentem que s'hagi obrat així.
Exemplifiquem la necessitat d'aquest servei de retén narrant els fets que justament acaben de passar unes hores abans del Ple quan l'Alcalde ha hagut d'anar "in situ" al carrer Olivar per l'esfondrament d'un edifici ocupat, tot dient que sabem que el propi alcalde ha dit que no es podia tapiar l'edifici perquè no hi havia retén de la brigada.

El regidor Vinyes, afegeix que qualsevol partida que s'apliqui ha d'estar al pressupost i que els 6.000 euros que diu que costaria el retén fins a finals d'any no hi eren, i que s'ha fet el que s'ha pogut. Afegeix que ja sabem que la massa salarial no es pot pujar, perquè la llei no ho permet.

Diem però, que quan es va aprovar la plantilla del 2013, si que hi va haver certes pujades de complements a personal concret, i que enlloc de cobrir la plaça de tècnic de turisme, amb algú de la casa preparat i amb ganes com hi havia, van fer l'opció de crear la plaça. En aquest període hi ha hagut també altres situacions com la marxa de l'Inspector en cap de la Policia, (sempre parlant de Capítol I de personal).

Acabem dient que creiem que s'ha gestionat malament la situació, i que una vegada més, s'ha fet un greuge amb el col·lectiu de la Brigada, i que creiem que caldria reorientar la situació abans d'acabar l'any, i donar-li continuitat al 2014.

 

6. Com sigui que al registre d'entrades del mes de setembre, hi hem pogut veure el document emès per COMSA EMTE sobre una sol·licitud d'autorització per hipotecar la concessió de l'aparcament soterrani Xifré, i al registre de sortides, hi ha una resposta per part d'Alcaldia, demanem al govern que ens pugui explicar com s'ha produït aquesta situació i quin ha estat el desenllaç.

Dona resposta l'alcalde Estanis Fors, tot i que també dona explicacions tècniques i legals la Secretària Municipal per puntualitzar la situació.
Se'ns explica que Comsa Emte volia allargar la concessió del servei a Arenys, i que així ho van fer saber al Govern. Que se'ls va respondre que havien de justificar-ne els motius, i que en tot cas hauria de ser el Ple el que aprovés aquest allargament de concessió.
La Secretària amplia que una tramitació d'aquesta mena pot passar per hipotecar la concessió de l'aparcament del Xifré, però que el concessionari ha de justificar els motius, i s'ha d'aprovar en plenari. Si no és causa motivada i justificada, i no es presenta res, la sol·licitud s'entén com a desestimada.
Aclareix que no s'ha presentat aquesta sol·licitud, però que la hipoteca de la concessió la pot demanar fins a finals de la vida de l'esmentada concessió per llei. 

 

7. Al mateix registre d'entrades del mes de setembre, també hi hem trobat un document que d'entrada ens ha sobtat, i per aquest motiu demanem aclariments. Es tracta de l'acceptació de la renúncia d'ajuts atorgats pel suport al servei menjador escoles bressol 2012 per part de l'Àrea d'Educació de la Diputació de Barcelona. Vol dir això que l'ajuntament d'Arenys ha renunciat a una subvenció com aquesta en els temps que vivim?
 
La regidora d'Educació respon que aquesta renuncia de subvenció només és d'una part minsa (330 euros) del global concedit, (entorn als 3000 euros) ja que l'ajut va arribar a final de curs i va quedar aquest petit pendent.
D'altra banda informa que aquest 2013, no hi ha hagut cap sol·licitud de beca menjador de l'escola bressol, i que probablement aquest tema fa pensar que els usuaris d'aquest servei públic s'estan fent càrrec del menjador, i que en tot cas, al no ser un ensenyament obligatori, no hi ha la forta demanda que hi ha a les escoles de primària i de secundària. 

 

8. A finals de novembre la cadena Mercadona obrirà un nou establiment a la nostra vila. La marca és coneguda mediàticament per la poca col·laboració que fa envers els Bancs d'Aliments i ONG del tercer sector. Preguntem al govern si s'ha fet alguna gestió per tal que aquesta empresa pugui col·laborar a la campanya que a Arenys no es llenci el menjar i pugui fer donació dels aliments a punt de caducar amb dignitat a l'entitat de Càrites i Creu Roja.

L'alcalde d'Arenys Estanis Fors, ens diu que Mercadona obrirà les seves portes a Arenys el proper 29 de novembre, i que no s'ha plantejat aquesta qüestió a l'empresa perquè abans han volgut resoldre altres aspectes com la neteja dels entorns de l'indret d'implantació i la selecció de personal (40 persones).
Ens informa que han llogat diverses sales del CC Calisay per fer les proves de selecció durant uns dies. I que una vegada solucionats aquests aspectes, es compromet a plantejar-los la nostra demanda específica, és a dir que col·laborin amb les campanyes de recollides d'aliments frescos, i que per tant evitin que a Arenys, es llenci el menjar.

 

 

9. Al ple del mes de setembre, vam preguntar com estaven les negociacions amb les administracions catalanes i estatal per resoldre de manera definitiva el problema de vessaments i pudors a la Riera de Sobirans. L'alcalde va respondre que el 14 d'octubre hi havia una reunió per avaluar les dues propostes que hi havia sobre la taula, i que caldria una dotació econòmica per resoldre el tema. Preguntem al govern, quin ha estat el resultat d'aquesta reunió i quines son les solucions definitives plantejades.

Respon l'alcalde d'Arenys que no s'ha dut a terme l'esmentada reunió, perquè de nou, l'han tornada a posposar, tot i que sap que el DG de l'ACA, ha d'anar a Madrid per parlar del tema. De nou, ens explica que hi ha dos pressupostos sobre la taula, i que els governs de Madrid i de la Generalitat hauran d'afrontar-ne un o altre.
Ens queixem que fa més de sis mesos des que es va fer la reunió amb el Conseller de Territori i Sostenibilitat que el tema cueja, i no hi ha hagut cap avanç en aquest tema, i no només això, sinó que fullejant els pressupostos generals de l'Estat que aquests dies es debaten al Congrés dels Diputats a Madrid, no hi ha prevista cap inversió ni per aquest concepte, ni per cap de les obres pendents a la nostra vila.
Una vegada més, els diem que cal que aprofitin la conjuntura dels grups polítics que hi ha al govern arenyenc (PP i CIU) per fer força als governs estatals i català, tot i que ja veiem que no els fan gaire o gens de cas.

 

10. Coneix el govern, si una vegada finalitzat el termini d'exposició pública de l'adjudicació de la licitació de la gestió indirecta del servei públic de recollida selectiva de residus a Arenys de Mar, s'ha produït alguna impugnació al procés a l'OARCC (L'Organisme Administratiu de Recursos Contractuals de Catalunya)?

El regidor d'Urbanisme, Santi Fontbona, diu que oficialment encara no tenen coneixement per part de l'OARCC que cap empresa que va concórrer al concurs hagi impugnat la licitació, tot i que han sabut des de l'Ajuntament informats per una empresa concorrent, que d'acord amb la llei, tirarien endavant el procés d'impugnació.

En el moment de publicar aquest apunt, el divendres 23 d'octubre, l'Ajuntament d'Arenys ens ha fet conèixer oficialment que efectivament l'empresa CLD ha inteposat un recurs a l'OARCC en matèria de contractactació contra l'acord d'adjudicació del servei de recollida selectiva de residus del municipi d'Arenys de Mar a l'entitat Arca del Maresme.

 

11. A primers d'aquest mes d'octubre, l'ajuntament ha recepcionat la zona industrial de Valldegata Ponent. A banda de l'obertura del vial que facilitarà la sortida i l'entrada dels veïns de la urbanització La Victòria i del Rial Llarg amb el polígon Valldegata Draper, preguntem al govern en quina situació es troba la demanda d'instal·lació d'indústries i empreses en aquest sector de la nostra vila.

El regidor d'Urbanisme Santi Fontbona, ens dona resposta a la pregunta, matisant que no és d'iniciativa pública sinó privada, i que per tant, no hi ha coneixement directe de la situació. Que els consta que hi ha un parell de demandes d'implantació d'empreses peró que no ho gestionarà ni l'Ajuntament ni l'INCASOL.
Apuntem que si hi hagués demandes específiques, entenem que si que la llicència d'activitat hauria de passar per l'Ajuntament, fet que confirma el regidor.

Fontbona afegeix que la zona industrial ha quedat encallada molt de temps per temes urbanístics, tot i que confia que amb la recepció per part de l'Ajuntament es pugui reactivar aquest actiu industrial que no teníem.

Afegim que no aniria gens malament que des de la Regidora de Promoció Econòmica, s'endegués un treball seriós per facilitar a empreses el coneixement i  la seva implantació a l'indret.

 

Us volem informar també que aquest dies hem tret al carrer, el número 1, de la nova publicació periòdica d'ICV Arenys de Mar #Arenysonvas, que podeu llegir si en teniu ganes des d'aquí
http://issuu.com/arenysonvas/ d ocs/arenysonvas_01/0

 

Gràcies a totes les persones que ens heu suggerit temes i facilitat imatges.

Afegeix un comentari nou