Suport als afectats de les participacions preferents

El Ple de l'Ajuntament d'Arenys de Mar va aprovar, per unanimitat, la moció que varem presentar conjuntament els grups municipals d'ICV i ERC a favor dels afectats per les anomenades "participacions preferents". La moció demana que s'estableixin mecanismes de control i transparència en els productes que ofereixen les entitats financeres. També s'hi havia inclòs un primer punt que reclamava el retorn del capital inicial als afectats, però varem preferir no retirar-lo per aconseguir la unanimitat del conjunt de forces del Ple municipal.

MOCIÓ SOBRE EL TRACTAMENT DE LES PARTICIPACIONS PREFERENTS

Atès l’entrada en vigor de la Llei 6/2011, d'11 d'abril, modifica, entre altres, l'anterior normativa sobre coeficients d'inversió, recursos propis i obligacions d'informació dels intermediaris financers. En definitiva, suposa la transposició de la Directiva 2009/111/CE del Parlament Europeu i del Consell de 16 de setembre de 2009, aborda, entre d’altres qüestions la regulació de les participacions preferents.

Atès que la nova llei ha disminuït substancialment l'atractiu de les emissions de participacions preferents, de les quals van usar i van abusar les entitats financeres durant l'any passat, fins a captar uns 11.660 milions d'euros. No obstant això, les emissions anteriors a la seva entrada en vigor estan excloses de les noves exigències. Atès que moltes persones de la Nostra vila, han quedat atrapades per aquest producte que ara no poden recuperar els seus estalvis o si ho fan (a traves d’un canvi de participacions per accions ofert per alguna entitat) ho faran amb una considerable pèrdua de valor nominal.

Atès que davant d’aquesta situació, s’ha registrat una Proposició no de Llei sobre les participacions preferents al Congrés dels Diputats per tal de demanar al Govern, entre d'altres qüestions, que coordini amb el Banc d'Espanya i la Comissió Nacional del Mercat de Valors totes les accions necessàries per tal que es garanteixi la devolució del capital inicial de totes aquelles persones que van subscriure participacions preferents tot i tenir un perfil inversor de baixa tolerància al risc.

Atès que a la nostra vila, alguna de les principal entitats que hi operen són posseïdores d’aquest tipus de producte que van comercialitzar de manera substancial els darrers anys.

El Grup Municipal d’ICV sol·licita al Ple l’adopció dels següents acords:

1.- Demanar al govern de l’Estat Espanyol que actuï perquè es torni el capital inicial als afectats. (s’acorda eliminar aquest punt)

2.- Demanar al govern de l’Estat Espanyol que impulsi un projecte de llei de transparència i qualitat en la comercialització dels productes financers per acabar amb els abusos de les entitats.

3.- Instar a les entitats financeres que presten serveis d'inversió a comportar-se amb "diligència i transparència", vetllant per l'interès dels seus clients i cuidant dels seus interessos com si fossin els propis.

4.- Instar al Govern espanyol a coordinar amb la CNMV la revisió exhaustiva de tots els tests de conveniència amb l'objectiu que el contracte de subscripció de participacions preferents, o de qualsevol altre producte financer de risc, quedi sense efectes legals i que garanteixi que la CNMV faci en el futur correctament les seves funcions previstes per la Llei pel que fa a la comercialització a minoristes per tal que dugui a terme les sancions corresponents a les entitats financeres que van vulnerar la llei ignorant els requisits legals per a la comercialització de determinats productes financers de risc.

4.- Que el nostre Ajuntament d’Arenys de Mar, posi a l’abast dels convilatans un servei d’assessorament per aquelles persones afectades per la possessió de Participacions Preferents que necessitin informació al respecte.

No obstant, el Ple decidirà.

+informació:
ICV insta el Govern a actuar i a donar suport a les persones afectades pel "frau" de les participacions preferents i lamenta el "silenci ensordidor" de l'executiu.
Josep Vendrell acusa Mas-Colell de "manca de sensibilitat social" estant al costat de les entitats financeres i "d'esquenes" a les persones afectades.

Afegeix un comentari nou