"A Arenys no es llença el menjar" Crònica d'una moció retallada!!

Els grups municipals d'Iniciativa per Catalunya i Esquerra Republicana vam presentar per a la seva aprovació en el ple del mes d'octubre una moció per instar a l'equip de govern a elaborar la campanya A Arenys de Mar, no es llença el menjar, (n'adjuntem el contingut) per coordinar entre l’ajuntament, les botigues d’alimentació i els centres comercials i entitats que actualment ja col·laboren en aquestes tasques, per tal de garantir que els articles a punt de caducar puguin arribar als usuaris i usuàries amb dignitat.

 

A Arenys, Càrites Parroquial, ja té convenis establerts amb dues cadenes (Eroski Caprabo i La Xemeneia). Es tractava de seguir en aquesta línia: cercar alternatives, sinergies i vies complementàries entre els diferents sectors, les entitats socials i l’ajuntament per cobrir les necessitats bàsiques d’alimentació. Actuar sense complicar més les coses del que ja ho són.

 

Estàvem convençuts que era una bona proposta per Arenys de Mar, i que havia de ser senzill de consensuar amb la resta de forces polítiques a la Casa Gran. Aquest dimecres passat, 17 d'octubre, el dia del Ple, era el Dia Internacional de la Pobresa, i era força adient, creiem, haver assolit el compromís de la moció.

 

Doncs no va ser d'aquesta manera. La moció l'havíem presentat feia vuit dies a la Comissió Informativa preceptiva, com és habitual, i per sorpresa nostra, el dia abans del Ple vam rebre una trucada de l'alcalde demanant que la retiréssim i la portéssim al proper ple. No ens va assemblar adient, pels motius que hem explicat, i perquè cal actuar amb celeritat i no podem deixar córrer els dies davant la greu situació que hi ha plantejada.

 

A la Comissió de Portaveus, que se celebra una hora i trenta minuts abans del ple, després d'un llarg debat, se'ns va proposar una esmena gairebé a la totalitat amb un únic punt d'acord que passava per la creació d'una comissió mixta de tècnics i polítics, per avaluar-ne el sistema, i que anul·lava els 10 punts d'acord proposats a la moció.

 

No hi podiem estar d'acord. Era més senzill que tot això, perquè una cosa no treu l'altra, perquè la moció ja explica que tot plegat s'ha de coordinar i buscar sinergies, i treballar de bracet amb el tercer sector, amb el voluntariat, i estàvem convençuts que molts arenyencs i arenyenques se sentirien convidats a participar-hi. Anàvem més enllà.

 

Era un tema de voluntat política, de prioritats, de donar respostes als problemes amb celeritat, i buscar alternatives que ja s'estan duent a terme a Arenys, i a molts d'altres pobles. Doncs vet aquí que vam acabar amb dues votacions: la de la moció presentada per ICV i ERC, que vam votar a favor els tres regidors ecosocialistes, la regidora republicana i el regidor de la CUP, i una altre votació per l'esmena presentada pel govern que va comptar amb l'aprovació majoritària dels grups de CiU (4 vots, faltava la Regidora de Benestar Social i Família absent per motius personals), del PSC (4 vots), del PP (2 vots) i del BLOC (1 vot).

 

No va poder ser, tot i que semblava més senzill, i ara caldrà esperar que al menys, l'acord que va proposar el govern de constituir la mesa com a punt de partida, arribi ben aviat a port.

 

No ho puc entendre, però, millor això que res, no? Evidentment, seguirem treballant per fer efectiva la totalitat dels acords de la moció, esperant que ens convidin com més aviat millor a formar part de la taula, No podem perdre el temps!!!

 

Les entitats socials, segur que ho esperen amb candeletes. Havíem parlat amb molts agents socials per preparar la moció, i el tercer sector necessita aquest suport!. Per cert, a totes i cadascuna d'elles, gràcies per la feina que porteu a terme!!!.

 

És una crònica probablement subjectiva i sentida, de la vivència d'aquesta regidora d'Iniciativa a l'Ajuntament d'Arenys de Mar. Som-hi que no ha estat res!!!

 

MOCIÓ : A Arenys de Mar, no es llença el menjar

L’actual situació de greu crisi econòmica que estem patint a Catalunya, així com a la resta de l’Estat espanyol i d’Europa, ha ocasionat una marcada pèrdua de teixit productiu i de llocs de treball que fa que cada vegada hi hagi més persones que pateixen una situació de pobresa fins al punt que tenen moltes dificultats per accedir a les necessitats bàsiques com són l’habitatge i l’alimentació.

Atès que les retallades dels governs de l’estat i de la Generalitat per fer front a la crisi han comportat la reducció de drets, prestacions i serveis que feien de suport i de coixí a les famílies amb rendes mínimes, com són la modificació dels criteris per tenir dret a la Renda Mínima d’Inserció, la reducció de les beques de menjador escolar, la reducció del mòdul de les llars bressols, la reducció en les prestacions d’atur o la reducció de polítiques d’ocupació i formació, entre d’altres.

Atès que la cojuntura actual i el conjunt de  mesures i retallades abans esmentades, estan provocant l’empobriment i un elevat risc d’exclusió social d’amplis sectors de la població, com mai s’havia donat al nostre país i no han fet més que empitjorar les condicions de vida dels sectors de població que ja vivien en risc d’exclusió i en situacions de pobresa, és a dir, els col·lectius tradicionalment més vulnerables.

Atès que avui, aquest col·lectius tradicionalment afectats, s’han  incrementat a l’incorporar-se molts treballadors i treballadores que han perdut el seu lloc de treball, es troben a l’atur (amb o sense subsidi), amb família nuclear per alimentar i  lloguers o hipoteques que no poden assumir i que els porta a una situació d’enduriment de les seves condicions de vida i, en conseqüència, de desesperació.

Atès l'increment de persones que en el darrer any s'han incorporat al programa de suport social i atenció d’emergències i que es preveu, un augment de la xifra en els propers mesos. Amb les dades que l’informe d’indicadors socials de Catalunya (INSOCAT), d’abril de 2012, ha fet públiques en relació a la taxa de risc a la pobresa, que ja al 2010 eren del 20%, podem deduir sense cap mena de dubte que la gravetat de la situació requereix accions contra la pobresa de manera immediata tenint en compte que, al mes d'octubre de 2012, aquestes xifres de ben segur han empitjorat.

Atès que les darreres dades ens diuen que la malnutrició supera el 30% de la població infantil.

Atès que la reducció dels Plans d'Ocupació i dels serveis d’orientació i suport a les persones aturades que presta el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), i l’exclusió de desenes de ciutadans/es de programes d’inclusió social com el PIRMI o el Programa de Recualificación Profesional (PREPARA) de l’INEM ha incrementat la desprotecció social i la vulnerabilitat de moltes famílies.

Atès que tot i els diferents dispositius que  el municipi disposa, ja sigui directament amb les actuacions dels serveis municipals o mitjançant les entitats socials (Càrites, Creu Roja, Convent dels Caputxins, Maricel, menjador social per a gent gran, banc d’aliments, ajudes d’emergència...), per pal·liar els efectes d’aquesta situació; no són prous o no poden atendre en la seva totalitat a la demanda generada.

Atès que ens trobem davant la contradicció de tenir a la nostra vila nens, nenes i  persones adultes que no tenen cobertes les necessitats bàsiques d’alimentació, i per altra banda és de domini públic que un gran nombre de comerços, principalment cadenes i superfícies mitjanes i grans d’alimentació, retiren i llencen aliments  en bon estat, seguint les exigències dels mercats, els hàbits de consum, defectes d’envasat i les normatives de caducitat i de consum preferent.

Atès que l’Ajuntament és responsable últim del Mercat Municipal, i aquest també es troba amb la realitat diària d’haver de gestionar què fan amb els productes frescos a punt de caducar.

Atès que avui aquesta situació, més que mai, atenta contra l’ètica, la solidaritat i els Drets Humans, és imprescindible que el conjunt de la societat  trobi solucions alternatives a aquesta dinàmica il·lògica de malbaratament ferotge d’aliments, mentre que per contra hi ha persones que no poden accedir a una alimentació ni tan sols de subsistència.

Atès que en aquests moments hi ha una gran diversitat d’opcions, sobre quina solució o tractament dels aliments a punt de caducar estan fent les petites, mitjanes o grans superfícies, ja que alguns ho donen directament a persones, o bé a entitats, d’altres ho aboquen en contenidors municipals o ho processen a través d’empreses de gestió de residus.

Atès que en els darrers mesos l’increment de famílies que cerquen menjar en els contenidors dels supermercats i en els del carrer ha esdevingut un problema de primer ordre, amb el risc sanitari associat a aquesta pràctica, així com la degradació social que significa per les persones que ho han de fer per necessitat.

Atès que cada vegada hi ha més institucions i empreses que adquireixen compromisos de  responsabilitat social,

Atès que pel que coneixem aquesta situació podria ser superada també, com a mesura complementària, aplicant el sistema que en d’altres països utilitzen, on supermercats tenen l’estand o els prestatges per vendre a preus de cost o simbòlic, els productes frescos a punt de caducar.

Atès que l'alimentació és una necessitat bàsica i imprescindible per tota la població.

Atès que és indispensable un acord entre els establiments d’alimentació, centres comercials, l’Ajuntament i les entitats amb l’objectiu de garantir un bon funcionament del sistema, l’equitat i la justícia en el seu accés, per tal que arribi a les famílies que veritablement ho necessiten i no malbaratem aliments en bon estat de consum humà. Cal esmentar que actualment ja col·laboren amb Càrites dos establiments de la vila. És el cas, d'Eroski-Caprabo ,i la Xemeneia. 

Convençuts que hem de cercar alternatives, sinèrgies i vies complementàries entre els diferents sectors, les entitats socials i l’ajuntament per cobrir les necessitats bàsiques d’alimentació.

És per tot això que presentem els següents:

ACORDS
Primer.- Instar al govern a impulsar els convenis on es recullin les condicions i el mètode de coordinació entre l’ajuntament, les botigues d’alimentació i els centres comercials i entitats que actualment ja col·laboren en aquestes tasques, per tal de garantir que els articles “last day” es donin a l’ajuntament per tal que ho coordini amb les entitats socials arenyenques.

Segon.-  Habilitar els mecanismes adients, per part de l’ajuntament,  per tal de garantir el servei de recollida diària als supermercats adherits a la campanya i fer arribar els productes a les diferents entitats d’acció social, banc d’aliments, per arribar als seus usuaris i usuàries.

Tercer.- Instar al govern a que faci un estudi de la taxa de residus que els supermercats petits, mitjans i grans estant suportant, amb l’objectiu d’aplicar una discriminació positiva de la taxa a aquells establiments que s’acullin al conveni de col·laboració amb l’Ajuntament, perquè efectivament aquestes superfícies estaran contribuint a reduir el volum de producte abocat a la brossa, alhora que estaran contribuint a la construcció d’un territori socialment responsable.

Quart.- Fer una campanya informativa a través del teixit d'entitats socials  i personal de serveis socials destinada a les persones que habitualment recullen menjar dels contenidors de les superfícies comercials i del carrer i oferir-los els serveis dels Banc d’Aliments i de les entitats existents a la nostra vila.

Cinquè.- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a fer efectiva la Renda Garantida de Ciutadania,  en els termes previstos en l’article 24.3 de l’Estatut de Catalunya.

Sisè.- Instar a la Generalitat de Catalunya a destinar més recursos i ampliar el pressupost de la Renda Mínima d’Inserció, com a renda de subsistència bàsica, fins que el govern català no impulsi aquesta renda garantida de ciutadania que ampliï la renda mínima d’inserció

Setè.- Estudiar el disseny i l’aplicació de mesures similars a la proposada en aquesta moció, en totes les etapes de producció i distribució d’aliments, per tal de reduir a tots els nivells el malbaratament de menjar, que sigui susceptible de ser aprofitat amb una finalitat social.

Vuitè.- Donar a conèixer els acords d’aquesta moció al conjunt d’àrees comercials d’alimentació, supermercats i hipermercats de la vila, a les entitats del tercer sector, associacions veïnals i a les associacions de comerciants de la vila, amb l’objectiu que estiguin assabentats de la proposta.

Desè.- Traslladar els acords al Govern de la Generalitat de Catalunya i al conjunt de grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, per donar més força i impuls a la proposta.

2 comentaris

Afegeix un comentari nou

Comentaris

Isabel Roig i Casas

Dijous passat, desprès del

Enviat per Isabel Roig i Casas el Dm, 23/10/2012 - 18:34

Dijous passat, desprès del ple municipal vaig fer aquest apunt de bloc a arenyautes "en calent".
És de justos explicar que la cosa ha acabat en positiu. Avui s'ha reunit l'equip dels Serveis Socials amb els portaveus dels grups municipals, per fer efectiva la proposta. Ara, es treballarà amb les entitats socials per tirar endavant la campanya. Ho celebro!!!

Joan Giménez

Jo també ho celebro, perquè

Enviat per Joan Giménez el Dll, 31/12/2012 - 14:10

Jo també ho celebro, perquè és lamentable observar la incoherència que suposa veure gent demanant pel carrer mentre es llença menjar a l'altra costat de la vorera.