Defensem l'acció de Govern a la Residiència Geriàtrica Municipal

Arenys en Comú defensa l'acció de govern en l'àmbit de la Residència Geriàtrica Municipal

L'augment de preu de les sis places privades es va portar al Consell del Geriàtric Municipal sense que cap membre s'hi oposés

 

Arenys en Comú informa que la Residència Geriàtrica Municipal té 40 places, de les quals 34 són subvencionades per la Generalitat i 6 privades. L'Ajuntament només pot incidir sobre el preu de les places privades. Els preus de la resta vénen marcats per la Generalitat segons el grau de dependència de la persona usuària.

 

Actualment, la Residència Geriàtrica Municipal està totalment ocupada, amb totes les places plenes i amb una llista d'espera considerable. Enguany, s'ha procedit a una revisió de preus per tal d'equiparar les places privades amb les públiques subvencionades. Aquesta nova tarifació s'ha efectuant segons el grau de dependència i no segons si l'usuari desitja una habitació individual o compartida. Un criteri molt més adequat a la realitat dels serveis socials de la nostra vila.

 

Arenys en Comú vol deixar constància que en el Consell de la Residència Geriàtrica celebrat el dia 21 d'octubre, el regidor de Serveis Socials, Josep Anton López, que n'és el president, va explicar la proposta, sense cap membre s'hi oposés. També ho va explicar en la Comissió Informativa corresponent, sense que cap representant polític s'hi oposés. Segons el Reglament de Règim Intern, el Consell de la Residència Geriàtrica és un òrgan participatiu, però no correspon a les seves funcions votar sobre l'augment o no dels preus de les places. Aquests preus vénen marcats per les ordenances municipals, les quals correspon al ple municipal la seva votació i aprovació. No obstant, si en aquest òrgan, algun membre hagués fet palesa la seva disconformitat, aquesta s'hagués debatut i tingut en consideració. Tal com es va tenir en consideració fa anys, quan l'ocupació de la Residència Geriàtrica era baixa, disminuir el preus de les places privades, amb l'objectiu de ser més competitius amb les altres residències de l'entorn per mirar si així aquestes s'omplien.

 

És per tot l'exposat, que des d'Arenys en Comú volem mostrar la nostra ferma decisió en les accions preses i ens oferim per aclarir qualsevol dubte que pugui sorgir al respecte. Rebutgem la difusió d'informacions que no s'ajusten a la realitat, que comporten confusió i desinformació, i que posen en qüestió el bon fer de la nostra formació política i la seva acció de govern.

Afegeix un comentari nou