El passeig entre Arenys i Canet

He vist a la WEB de la Ràdio una notícia a on es diu que els alcaldes d’Arenys i de Canet volen demanar a la Generalitat que redacti el projecte del futur passeig entre Arenys i Canet

Amb això vull fer algunes consideracions atès que ja existeix un projecte redactat el qual mai ha estat vist amb bons ulls per part de l’Ajuntament, ja fos del color tripartit d’”esquerres”, a la legislatura 1999-2003 o de dretes a la passada legislatura.

Aquest projecte, redactat el mes de juliol de 2002 s’eliminaven totes les places d’aparcament de la platja, cosa que penalitza la seva vialitat, ja que convertiria la tercera platja en una zona morta.
Hi havia un espai per a RENFE de 6 metres, un vial de 4 metres per a pas de vehicles de servei, una arbreda d’uns dos metres d’ample, un carril bici també de 2 metres, un passeig per a vianants de 6 metres, una zona de recuperació medi ambiental de 6 metres amb una amplada variable i la zona de platja dura també d’amplada variable, sense cap possibilitat de poder estacionar els vehicles dels usuaris de la platja.

Aquest projecte va ser informat a nivell tècnic per l’enginyer tècnic municipal amb data a 19 de maig de 2003 i també va ser esmenat per la biòloga Carme Buxalleu sense que tingui constància que les seves esmenes hagin estat revisades ni contestades.

El 23 de març de 2004 es va parlar amb el senyor Jordi Casso, de la Generalitat i posteriorment amb els senyors José Triqueros i Àngel Muñoz, del Ministeri.

Actualment, a la temporada estival hi aparquen d’una manera desordenada a prop de cinc cents vehicles, i amb la eliminació d’aquesta capacitat el futur aparcament de la zona portuària del Portinyol no es podria estacionar tot aquest volum de vehicles i a més, la gent no aniria, per exemple a la platja a la zona del rial de la Serp i menys a la del rial de Valldemaria.

Penso que això caldria modificar el projecte permetent que els vehicles es puguin aparcar en bateria, per la qual cosa s’hauria d’incorporar entre l’espai de la RENFE i el vial de circulació, una franja d’uns 5 metres per a permetre l’aparcament en bateria en tot l’àmbit de la tercera platja.

El vial tindria segons el projecte existent un tractament anomenat tot-ú.
El carril bici i el passeig serà amb una capa de 25 cm de sauló, mantenint el mateix estat del passeig de Canet de Mar. Aquests tractament semblen correctes.

De totes maneres, convindria grafiar la reordenació dels espais d’ocupació per a les guinguetes de temporada i lligar-ho al que seria la instal·lació definitiva d’enllumenat públic.

L’informe que l’Enginyer Tècnic Municipal va redactar en el seu dia em sembla correcte i indica que el projecte s’ha basat més en la configuració que no pas en les instal·lacions, tema prou important com per a tenir-lo en compte i considerar-ho.

Amb la incorporació d’aquest espai d’aparcament de vehicles en bateria hi cabrien uns 250 vehicles aparcats resolent parcialment el problema, evidentment considerant que el vial de circulació no hauria de ser per a vehicles de serveis sinó per a tothom.

Pel que sembla, l’ajuntament de Canet de Mar veia correcta la proposta.
És molt normal l’ equip de govern arenyenc de la legislatura 1999-2003 no informés favorablement al projecte donada la manca bosses d’aparcament.

També és normal que Canet aprovés el projecte del 2002, ja que manté el mateix criteri de passeig que tenen actualment, amb la diferència que la zona de platja la tenen just al davant del casc urbà i l’accessibilitat en quant a aparcament sempre ha estat molt més limitada que a la platja del Cabaió, com a punts de diferència alhora de fer comparacions.

Aquesta platja del Cabaió o tercera platja, donada la important barrera que té amb l’interior per mitjà de la via de RENFE que en un futur proper passarà a tenir una via més, així com també la N-II, fa que qualsevol solució urbanística porti a la obligatorietat de realització de places d’aparcament, per tal de poder garantir la oferta turística i de promoció econòmica i de la vila com a tal, tali i com s’ha fet des de sempre.

Per tot això, penso que s’hauria de contemplar ampliar l’espai de vial per a poder permetre aparcaments en bateria.
Tenint present que l’àmbit total d’actuació té una longitud aproximada de 1.300 ml, considerant que es podria perdre un 20% d’aquesta longitud com a capacitat d’estacionament debut als passos soterranis corresponents, ens quedarien uns 1.040 ml. Cada plaça d’aparcament té una amplada de 2,50 mts. Per tot això s’aconseguiria una bossa lineal d’aparcament de 416 places.

Actualment tenim el nostre terme municipal afectat pel Pla Director del Sistema Costaner, que afecta, podríem dir, a la totalitat del territori arenyenc.

Això fa que el sector del Cabaió, actualment encara anomenat NP-21 segons el pla vigent del 84, el qual s’hi desenvolupa pràcticament en la seva totalitat a ús de càmping, sigui difícil poder aconseguir un ús hoteler.
No obstant, sí que es podria reordenar aquest sector de 51.584 m2, mantenint l’ús de càmping millorat i incloent-hi una important bossa d’aparcament, en aquest sector comprés entre la RENFE i l’actual N-II, que en el futur passarà a ser una simple avinguda del Maresme, tal i com és a Mataró.

Aquest sector té una longitud de 470 mts i una amplada variable de 110 mts.
Es podria preveure una bossa d’aparcament d’uns 12.000 m2 dels 51.584 m2 totals, amb una amplada de 250 mts i una profunditat de 48 mts.
Amb això aconseguiríem 90 línies de 6 vehicles per línia, amb la qual cosa tindríem una bossa d’aparcament de 540 vehicles.

Aquests 540 vehicles, sumats als 416 anteriors, en dóna una quantitat total de 956 vehicles, potser no la quantitat de vehicles que hi estacionen actualment, però potser un 80% d’aquest aforament actual. De totes maneres, es tindria un espai d’aparcament ordenat.

La resta, és a dir, els 39.584 m2 de sòl restant en el sector, podria destinar-se a ús turístic en el format de càmping de qualitat.

Penso que no és una proposta política sinó que és una proposta de sentit comú a la qual, sense la possibilitat de poder crear espai per a aparcament de vehicles mai podria acceptar-se per part d’Arenys de Mar i el seu ajuntament.

Afegeix un comentari nou