Ple de Novembre; ple de mocions

Aquest ple ha estat caracteritzat per el ple de les mocions.

Tot i que es portava un punt econòmic sobre el Deixar sense efecte el Pla econòmic financer del 2007 el qual es va liquidar amb superàbit el 2007 i per això s’havia de deixar sense efecte. Tots els grups municipals hi vàrem votar a favor.

El següent punt ja van ser les mocions, que se’n portàven quatre. Dues referents a les mesures que hauria de prendre l’ajuntament davant la crisi econòmica actu-al. Des del punt de vista del VIA aquestes dues mocions van ser una declaració d’intencions però no concretàven res, per la qual cosa, vaig expresar el següent:

Des del VIA no veiem malament que es vulguin portar dues mocions o les que faci falta per tal de crear debat en el sí del plenari municipal, sobretot abans de l’aprovació dels propers pressupostos per al 2009, tot i que potser hauria estat molt millor fer-ho abans de l’aprovació de les Ordenances Fiscals. Però bé, aquestes ja estan aprovades, tot i que en qualsevol moment, portant-ho al ple, es poden modificar.

Des del VIA ens hem revisat les dues mocions presentades. Tant la de CiU com la del mateix govern parlen d’aplicar mesures de contenció econòmica d’una manera molt genè-rica i sense concretar prou per la qual cosa amb això no acabem d’entendre el què es pre-tén.

Què podem fer? Què hem de fer?. Eficàcia és fer les coses bé, eficiència és fer les coses bé amb el mínim consum de recursos possi-bles, això traduït a la gestió municipal vol dir donar més i millors serveis, redu-int la despesa. Impossible? En absolut.

S'han de revisar i qüestionar els procediments i sistemes actuals, veure si tot allò que gastem és necessari, prescindible o substituïble per altres sistemes més efici-ents, més econòmics, més curts, més fàcils. Sempre és possible millorar.

Sense anar més lluny hem de revisar fil per randa en què gasta els diners l'Ajuntament d'Arenys de Mar. Ja portem unes quantes peticions d'ampliació de crèdit a càrrec del "coi-xí" del romanent i no totes les partides es poden considerar ni urgents ni priorità-ries, mentre ens anem "menjant" el romanent.

Com he dit abans, les dues mocions que es porten avui tenen grans mancances en la se-va redacció i no detallen allò que realment pot servir perquè des del VIA puguem donar-ne suport.

A la moció que presenta CiU fins i tot se li havia colat un paper genèric que deu passar el partit o que poden haver tret d’internet per a poder-la utilitzar de plantilla a l’hora de prepa-rar-la. I això si s’ha fet així no ens sembla malament, però senyors de CiU, si plantegen una proposta, concretin-la una mica més.

Senyors del govern municipal, han caigut en el parany del grup majoritari de l’oposició i en comptes de treballar conjuntament la negociació dels pressupostos 2009 amb els tres par-tits polítics que no estem en el govern fan una contraproposta igual de genèrica però amb rumb diferent.

A tots plegats; no només cal explicar el què es vol fer, sinó que cal explicar el com es vol fer cada mesura i el que això suposa. En el cas contrari estem fent de-magògia.

Mirin, des del VIA teníem previst comentar les nostres propostes a la reunió que propera-ment tindrem amb l’alcalde i regidor d’hisenda, però aprofitant la situació aprofitarem a-quest plenari per formular algunes propostes o si més no millorar el contingut del que ini-cialment s’ha presentat.

Des del govern, a l’Audiència Pública sobre OO.FF. i Pressupostos se’ns va dir que s’incrementa el pressupost en un 6% per a les regidories de Promoció Local i d’Acció Social. Això ho celebrem, i fins i tot celebraríem que l’increment fos superior, sobretot a l’Àrea d’Acció Social, però en el cas de promoció local esperem que aquest 6% no només serveixi per a incrementar en un treballador més per a l’àrea, sinó en fer acci-ons productives de debò. També seria bo conèixer la repercussió que tindrà tot això sobre el resultat final a cadascuna d’aquestes àrees.

De totes formes, des del govern es parla d’augmentar la despesa social i millorar les pres-tacions socials. La nostra pregunta és, vostès pretenen fer això incrementant-ho només en un 6%...?

Des del govern es proposa congelar els sous dels càrrecs electes, retribucions als grups municipals i càrrecs de confiança. Des de CiU inicialment també, però suposo que després d’escoltar la proposta del VIA de reduir-los, ara han volgut modificar la seva moció i proposar també una reducció de sous. Però el que no fa CiU és concretar en quin percemptatge o en quins imports s’haurien de reduir aquestes retribucions.

Des del VIA ho varem fer des del primer moment; nosaltres proposàvem en una proposta no tancada, el reduir un 5% els sous dels càrrecs electes amb dedicació exclusiva (alcal-de i regidor de Territori), congelar les retribucions per als grups municipals, reduir en un 25% les retribucions dels portaveus, reduir en un 50% les retribucions de tots els regidors. Amb això podríem estalviar aproximadament uns 68.000 € que anirien molt bé a àrees com per exemple la d’Acció Social. Encara hi estan a temps.

I fins i tot ara, des del VIA, una vegada analitzats els números, els proposem que eliminin els dos càrrecs de confiança que actuen com a secretaris d’ERC, a l’àrea de Territori i d’ICV. Ja ens estalviaríem si fa o no fa, uns 50.000 €.

Parlen de controlar la despesa de representació i dietes dels càrrecs electes. Entenc que els càrrecs electes del govern municipal. Qui controlarà això? Per començar des del VIA els demanem que ens diguin quan porten gastat en aquest any 2008 i quan pretenen gastar per al 2009. A partir d’aquí nosaltres els direm com ho veiem.

A les mocions parlen d’impulsar un pacte de la vivenda a través d’un Pla Local d’Habitatge. Doncs des del VIA els proposem que creïn una empresa pública de gestió de sòl i de promoció d’habitatge públic, tant protegit com concertat. Ara ho tindríem molt fàcil atès que molt sòl que actualment està dotat per habitatge lliure, els ma-teixos propietaris estarien disposats a desenvolupar-lo com a sòl per habitatge públic o concertat.

Es parla de reducció de la pressió fiscal mitjana del ciutadà incorporant a les Ordenances Fiscals per al 2009 un increment inferior a l’IPC. Aquest s’ha incrementat en un 4,5%. Abans de concretar l’import final hauria estat bé fer l’estudi econòmic en el qual es pogués veure els diners que necessita l’ajuntament per a subsistir i per a poder fer les actuacions bàsiques i principals. I això no s’ha fet.

Des del VIA pensem que bonificar només en un 25% l’impost de construccions per a la construcció d’habitatge protegit és insuficient i s’hauria de bonificar almenys fins a un 50%. Sobretot si volem promoure actuacions d’aquest tipus a la vila. Des del VIA defensem la promoció del canvi de situació urbanística de sòl per passar-lo de lliure a pro-tegit, sempre que els promotors hi estiguin d’acord.

Estem d’acord en facilitar el fraccionament del pagament de rebuts, i això s’ha fet, tot i que potser convindria revisar una mica més les OO.FF. i aplicar-ho a altres aspec-tes de les ordenances.

Si necessitem ingressos, perquè no concretem d’una vegada per totes el patrimoni físic municipal i venem tot allò (terrenys, edificis o locals) que no necessitem ni ne-cessitarem d’acord amb el Pla d’Equipaments Públics Municipals del qual portem més de quatre anys per a configurar-lo? Un proposta: Per què no comencem amb la Caserna de la Guàrdia Civil per a construir-hi habitatge tutelat per a la gent gran i per a persones que presentin algun tipus de discapacitat física?

La despesa en manteniment o preservació del patrimoni municipal no utilit-zat és important. Em podrien dir de quin valor estem parlant? No ho saben? Doncs demanin que els ho valorin. De ben segur que hi actuaran ràpidament.

Ens parlen també de la reducció de la despesa de les partides de publicitat i pro-paganda, atencions protocolàries i festes ordinàries anuals però no concreten.

Mirin, des del VIA els proposem aplicar algunes mesures com les següents:

• Anular els dinars, berenars, pica piques o sopars que no siguin indispensables, ja si-guin amb personal municipal o extern, que vagin a càrrec de l’ajuntament.
• Anular el pica pica anual de Nadal que fa l’ajuntament amb els treballadors municipals i regidors.
• Reduir en una part important la instal•lació d’enllumenat de Nadal i de Sant Zenon per la riera.
• Anular el sopar o pica pica que cada any celebrem els càrrecs electes municipals i convidats VIP al Club Nàutic, abans dels focs artificials.
• Parlant de focs artificials, aquest any han durat uns 15 minuts. Crec que el seu cost oscil•la en uns 12.000 €. Perquè no fem uns focs de 10 minuts i això ens estalviem un parell de milers d’€? És un exemple.
• I finalment, deixem de tancar la riera alguns dies d’estiu per tal de reduir la despesa en hores per als policies locals.

De totes formes, de mesures com aquestes n’hi ha un munt més. I tot suma. Parlem-ne?

Estem d’acord en endegar amb les AMPA’s i les direccions de les escoles programes de reciclatge de llibres escolars i evitar que els professors canviïn cada any de llibres en un mateix curs i en una mateixa assignatura.

Hem de controlar els consums i a nivell municipal incidir amb l’aigua: Cal contro-lar amb Sorea polítiques d’estalvi d’aigua i millorar el servei d’emergències actual. Cada vegada que hi ha una averia perdem molts litres d’aigua innecessaris i si l’actuació fos més ràpida i eficaç l’ajuntament i tots els convilatans estalviaríem molts diners.

Parlen de potenciar serveis d’ocupació laboral al municipi. La situació actual fa que hagin sorgit professions que s’havien quasi extingit. Abans, si se’ns espatllava un electrodomèstic o se’ns feia un set a la roba ho llençàvem i compràvem un article nou. Ara, si hi ha remei es mira d’arreglar. Doncs per què no recuperem l’Escola Taller Muni-cipal d’Oficis? Això pot obrir portes a persones amb dificultats laborals...

Recentment el Servei d'Intermediació Laboral ha rebut 14.000 euros que es destinaran a reforçar les habilitats dels aturats en el procés de selecció, currículums, car-tes de presentació, entre altres. Recordem aquella dita de "no donis peix al famolenc, en-senya-li a pescar". Aquests 14.000 euros com altres subvencions que rebem (si no les perdem per desocupació) poden servir per donar peix o es poden invertir en ensenyar a "pescar" i fer front a la recessió. Prenguin nota.

Des del VIA pensem que cal llistar totes les necessitats de despesa municipal en inversi-ons i ordenar-les segons el seu grau de prioritat.

A partir d’aquí posarem el tall en el punt a on esgotarem els diners dels quals disposem. La qüestió que plantegem des del VIA és; considerem prioritari haver construït un rocò-drom al pavelló poliesportiu? O, considerem que per al 2009 els ciutadans hem de decidir si és prioritària la instal•lació d’un pipi can de 6.000 € a la part alta de la riera? O la col•locació d’un tobogan de 7.500 € amb túnel o tub a la plaça Bernat de Cabrera? O la renovació d’uns gronxadors de 8.000 € a la plaça Mare Paula? O la col•locació de 5 carte-lleres d’informació per a la vila per un import de 8.000 €? O la instal•lació de dos gronxa-dors de 8.000 € ? O l’arranjament integral de la façana de l’edifici Calisay per un import de 20.000 €? És tant urgent fer-ho ara i en aquests moments? No hi ha altres coses més ne-cessàries i més prioritàries? O la rehabilitació integral de les façanes dels museus de mi-neralogia i de les puntes per un import de 30.000 €? S’ha de fer ja mateix? Totes aques-tes coses són molt o poc prioritàries respecte a d’altres? Pensem-hi.

Quan llegim les valoracions econòmiques de determinades compres o cost de feines a fer al carrer, apareixen uns números que en alguns casos costa d’acceptar que siguin preus de mercat. Tenim un Cap de Compres que faci comparatius de preus i revisi si estem pagant el gust i les ganes? Potser el cost del seu sou seria molt més petit que l’import que ens podríem estalviar per la seva bona gestió.

La figura del buscador de subvencions fa prou bé la seva feina o bé la compa-gina amb d’altres tasques i potser no s’hi dedica suficientment per aconseguir oportunitats i subvencions per a l’ajuntament i també per als ciutadans? Estem perdent algunes sub-vencions i fons d’ingressos externes? Mirem-ho bé.

Aviat s’ha de posar en marxa la OAC o oficina d’atenció ciutadana. Des del VIA voldríem saber en quines qüestions els convilatans podran estar informats i de quina ma-nera l’ajuntament podrà justificar i rendibilitzar el sobrecost econòmic que suposarà a-quest nou servei del qual no estem dient que no sigui necessari.

I per finalitzar, des del VIA pensem que convé revisar exhaustivament tots els con-tractes i convenis que signa l’ajuntament que suposin càrregues econòmiques de futur, poc o gens justificades i decidir si podem fer alguna cosa per a reduir despesa.

Esperem que aquestes consideracions i moltes més les puguem continuar tractant tots plegats durant els propers dies de cara a la configuració dels futurs pressupostos.

Escoltin-me tots plegats; tenim un enemic comú al capdavant; la recessió econòmi-ca. I una responsabilitat inalienable; donar el màxim servei als ciutadans aju-dant-los a superar la tempesta. Espero que no els ofengui si els dic que cap de les dues propostes de moció estan a l’altura d’un govern en un cas ni d’un grup de l’oposició en l’altre, perquè des del nostre punt de vista proposen però no acaben de concretar, per la qual cosa votarem en contra de les dues mocions.

Hi ha haver una altra moció que parlava sobre les rotondes a la N-II, contemplant la eliminació de la rotonda prevista entre el Floris i la RENFE.

En aquesta moció ens hi vàrem adherir. No podia ser de cap altra manera, atès que el passat 23 de maig jo ja vaig fer un apunt en el meu blog parlant de tot això i proposant el que ahir es va aprovar, per la qual cosa ho celebro.

Una altra moció va ser la que portava CiU sobre una proposta de resolució per a que el Govern de la Generalitat garanteixi la comunicació al llarg de la Costa del Mares-me. De fet aquest proposta va ser aprovada en el Parlament per totes les forces polí-tiques i a Arenys en aquest cas no vàrem ser menys.

A continuació va seguir el torn de precs i preguntes.

Des del VIA vàrem formular 2 precs i 5 preguntes:

1.- Des de que en el nus de Vallvidrera, a la unió entre la Riera i l'Autopista, han que-dat tancats els accessos a la mateixa en sentit Arenys de Mar - Arenys de Munt, en unes hores concretes del dia es produeixen retencions importants de vehicles que venen d'A-renys de Mar. Tenint en compte que les retencions s'originen al desviament de canvi de sentit situat a Arenys de Munt demanem al govern municipal que coordini amb la policia local d'Arenys de Munt o fins i tot els Mossos d'Esquadra la regulació del trànsit en a-quests moments puntuals que es repeteixen a diari fins que es tornin a obrir els accessos tancats.

El Regidor de Seguretat Local ens va respondre que mirarien d’incidir-hi una mica més amb Mossos.

2.- Ara que ja no patim aquella situació de sequera de fa mesos enrera veiem que hi ha moltes zones que no estan ajardinades i aquelles a on es va instal•lar aquesta escorça de pi és un niu de brutícia, demanem al govern municipal que actuï en aquestes zones millorant-les i perquè no, tornant a replantar flors i plantes, per tal de millorar l’aspecte d’aquestes àrees públiques.

El regidor de Territori ens va respondre que no modificarien la seva forma d’actuar tot i que ens va dir que mirarien de tenir-ho una mica més net.

Preguntes

1.- Quins són els terminis d'inici de les actuacions a realitzar al barri i blocs dels edificis de St. Elm en funció de les dues grans actuacions a realitzar, tant en el barri com també en els edificis?
2.- En quina situació es troba la contractació de les obres de St. Elm, tant a nivell del barri com també dels 13 blocs d'habitatges?

El regidor de Territori ens va reconèixer que hi ha retard en el tema de la rehabilització, però que dels 13 blocs, 11 ja tenen les obres adjudicades. A principis de Desembre hi haurà una nova trobada amb els veïns i esperen començar les obres entre finals de de-sembre i primers de gener.

3.- En el ple del mes passat vàrem preguntar al govern municipal si s'havia fet la de-claració d'obra nova del pàrking del Xifré i si s'havia fet la inscripció registral de les places d'aparcament. Ens van respondre que al dia següent ens donarien una resposta. Posteri-orment l'alcalde ens va dir que estaven pendents de rebre resposta per part del COMSA, com a concessionari. Se'n sap alguna cosa al respecte? No és l'ajuntament qui ha de fer la declaració d'obra nova, atès que és el propietari de l'edifici?

L’alcalde ens va dir que encara no tenen resposta de COMSA però que no és necessari que l’ajuntament faci la declaració d’obra nova fins que finalitzi la concessió. Nosaltres vàrem demanar que ens facin a mans un informe jurídic dels tècnics de l’ajuntament a on s’especifiqui que realment és així.

4.- Actualment existeix un servei de transport públic que connecta les poblacions de Canet amb Sant Pol i Calella i fa un recorregut social important amb parada a l'Hospital de Calella. Ha fet el govern local alguna gestió per intentar que aquest servei pugui iniciar-se des d'Arenys de Mar?

El regidor d’Acció Social ens va dir que faria les gestions per mirar si ens hi podem adherir i per saber quan costaria, ja que qui ho gestiona és l’ATM.

5.- El passat Diumenge 19 d’octubre, a les 11 del matí un convilatà va trucar a la Poli-cia Municipal perquè sortia aigua d'una conducció davant de casa seva, i tot i que la poli-cia va anar-hi de seguida a fer fotos i senyalitzar amb un con el perill per la gent, SOREA no va arribar fins el matí del dia següent a arreglar-ho i no va parar de sortir aigua en tot el dia. No hauria d'haver un servei d'urgències de Sorea que també funcionés en diumen-ges?

El regidor de Territori ens va respondre que incidiran en la millora del servei d’emergències de Sorea.

I d’aquesta manera es va acabar el ple, després de respondre a 8 preguntes que va for-mular el grup de CiU. El PP no en va formular.

Afegeix un comentari nou