històric entrades

@arxiuhfidelfita

July 2019

January 2018

October 2017

August 2017

July 2017

June 2017

May 2017

April 2017

March 2017

December 2016

November 2016

October 2016

September 2016

August 2016

July 2016

@arxiuhfidelfita
FamilySearch International
FamilySearch International
L’Ajuntament d’Arenys de Mar y Family Search International signen un conveni de col·laboració per a la digitalització de diverses sèries documentals de l’Arxiu Històric Fidel Fita. La signatura d’aquest conveni permetrà avançar en la promoció de l’ús de les tecnologies en relació amb la preservació i difusió dels documents, posant-los a l’abast dels usuaris i dels ciutadans per mitjà de les xarxes de comunicació electrònica que ja tenim en funcionament. Alhora, és una oportunitat per a complementar els programes de digitalització que, individualment o amb la col·laboració econòmica de la Diputació de Barcelona dins dels projectes de la Xarxa d’Arxius Municipals-Central de Serveis Tècnic, venim realitzant des de 2008. Les imatges digitals resultants i els materials de recerca que es puguin crear, sense costos econòmics per a l’Ajuntament d’Arenys de Mar, com tampoc en tindran les tasques de digitalització, es podran utilitzar per a qualsevol propòsit legal i sense limitació per part de l’Arxiu Històric Fidel Fita.
 
FamilySearch International és hereva de la Societat Genealògica de Utah, entitat creada l’any 1894 per l’Església de Jesucrist dels Sants dels Darrers Dies, també anomenada mormona. El seu objectiu és aplegar tota la documentació històrica del món que sigui rellevant des d’un punt de vista genealògic, atès que entre els valors ètics i morals de la seva fe hi ha la possibilitat d’un baptisme retroactiu per als difunts i la creença que les famílies poden ser eternes. Senten el deure d’ajudar les famílies a trobar els seus avantpassats ja que el reconeixement del llinatge familiar és essencial en les principals cerimònies religioses i dóna sentit a la seva fe partint d’aquests versicles del Llibre del profeta Malaquies, el darrer profeta menor de l’Antic Testament: "Recordeu-vos sempre de la Llei del meu servent Moisès. A la muntanya de l’Horeb li vaig prescriure aquests manaments i decrets per a tot Israel. Abans que arribi el dia del Senyor, dia gran i temible, jo us enviaré el prefeta Elies. Ell farà que els pares es reconciliïn de cor amb els fills, i els fills amb els pares. Així, quan jo vindré, no hauré de consagrar el país a l’extermini." (Malaquies 3,22-24) [Bíblia Catalana Interconfessional].
 
Les sèries que seran digitalitzades en virtut d’aquest conveni afectarà unitats de l’arxiu notarial, de l’arxiu municipal i del registre civil municipal. En la seva selecció s’ha tingut en compte les lleis orgàniques 1/1982, de 5 de maig, sobre protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, i la 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. Així mateix, hem seguit el criteri de ponderació de l’interès públic en la divulgació de la informació que no contingui dades especialment protegides que recull la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, en el seu article 15.3.

June 2016

May 2016

April 2016

March 2016

February 2016

January 2016

December 2015

November 2015

October 2015

September 2015

August 2015

July 2015

June 2015

May 2015

April 2015